19th Ave New York, NY 95822, USA

STRATEGIA PODATKOWA

 


 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

zgodnie z art. 27 c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

z dnia 15 lutego 1992 r. ( Dz.U. z 2020 poz.1800 z późn.zm.)

 

Niniejsza Informacja została sporządzona za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

 

 1. Istotne informacje o Spółce

 

 Nazwa i siedziba Spółki                Baltima Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Zwycięstwa 245 II p. , 81-525 Gdynia

 

Dane identyfikacyjne                    NIP  5861021360   , REGON  190474822

 

Sąd Rejestrowy                              Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego

KRS nr 0000130855

 

Kapitał zakładowy                         150 000,00 PLN

 

Czas trwania Spółki                       nieograniczony

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,

a jej podstawową działalnością  jest sprzedaż hurtowa artykułów mleczarskich i oleju , które zbywane są na rynku krajowym, unijnym, jak również na rynku poza unią.

Baltima  pozytywnie przeszła proces certyfikacji i w pełni spełnia wymagania standardu IFS w stopniu wyższym w zakresie handlu produktami mlecznymi i tłuszczami roślinnymi.

Spółka jest członkiem Eucolait oraz Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich.

 

 2. Informacja o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Spółka dokłada wszelkiej staranności w zakresie przestrzegania prawa podatkowego i podejmuje niezbędne działania i czynności w celu maksymalnie poprawnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zagadnienia podatkowe dotyczące zdarzeń gospodarczych realizowanych w ramach działalności gospodarczej naszej Spółki objęte są szczególnymi zasadami stosowanym w praktyce. W każdych rozstrzygnięciach dotyczących kwestii podatkowych stosowana jest, co do każdego realizowanego zagadnienia zasada istotności każdego zdarzenia, zasada dbałości i przejrzystości ujęcia każdego zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych oraz zasada ostrożności w odniesieniu do ewentualnych ryzyk podatkowych. Spółka korzysta z oprogramowań komputerowych, które wspomagają nie tylko funkcję ewidencyjną zdarzeń gospodarczych, ale również kontrolną i tym samym umożliwiają użytkownikom prawidłowo i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego w zakresie należytej staranności .

Przed nawiązaniem współpracy z nowymi kontrahentami ,  sprawdzana jest ich wiarygodność dla potrzeb podatku VAT oraz posiadania zgłoszonego w sposób właściwy rachunku bankowego w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów .

Dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze zgodnie z obowiązującą w Spółce  procedurą obiegu dokumentów księgowych podlegają kontroli merytorycznej, rachunkowej, podatkowej i finansowej na każdym kolejnym etapie ich przetwarzania .

Realizacja płatności przelewów bankowych odbywa się według ściśle określonych we współpracy z bankami uprawnień, co pozwala zapewnić właściwą kontrolę nad stosowaniem odpowiedniego rodzaju płatności (split payment) i właściwego wydatkowania środków.

 

3. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

Spółka w roku 2022 nie podejmowała dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i nie zawarła umowy o współdziałanie wynikającej z art. 20 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa.

 

4. Informacja o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt. 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

– podatek dochodowy od osób prawnych,

– podatek dochodowy od osób fizycznych,

– podatek od towarów i usług,

– podatek od nieruchomości,

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

W roku 2022 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej .

 

5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych.

 

Spółka w roku 2022 nie dokonała transakcji z podmiotem powiązanym , których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2022.

W roku 2022 Spółka nie podejmowała i nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

 

6. Informacja o ilości złożonych zapytań o interpretacje i informacje stawkowe organów podatkowych

 

W roku 2022 Spółka nie  występowała z wnioskami o wydanie:

– ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

– interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

– wiążącej informacji stawkowej , o której mowa w art.42a Ustawy o VAT,

– wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

 

7. Informacja o dokonywanych rozliczeniach podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

W  roku podatkowym 2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 


 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

zgodnie z art. 27 c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

z dnia 15 lutego 1992 r. ( Dz.U. z 2020 poz.1800 z późn.zm.)

 

Niniejsza Informacja została sporządzona za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

1. Istotne informacje o Spółce

 

Nazwa i siedziba Spółki                Baltima Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Zwycięstwa 245 II p. , 81-525 Gdynia

 

Dane identyfikacyjne                    NIP  5861021360   , REGON  190474822

 

Sąd Rejestrowy                              Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego

KRS nr 0000130855

 

Kapitał zakładowy                         150 000,00 PLN

 

Czas trwania Spółki                       nieograniczony

 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,

a jej podstawową działalnością  jest sprzedaż hurtowa artykułów mleczarskich i oleju , które zbywane są na rynku krajowym, unijnym, jak również na rynku poza unią.

Baltima  pozytywnie przeszła proces certyfikacji i w pełni spełnia wymagania standardu IFS w stopniu wyższym w zakresie handlu produktami mlecznymi i tłuszczami roślinnymi.

Spóła jest członkiem Eucolait oraz Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich.

 

2. Informacja o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Spółka dokłada wszelkiej staranności w zakresie przestrzegania prawa podatkowego i podejmuje niezbędne działania i czynności w celu maksymalnie poprawnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zagadnienia podatkowe dotyczące zdarzeń gospodarczych realizowanych w ramach działalności gospodarczej naszej Spółki objęte są szczególnymi zasadami stosowanym w praktyce. W każdych rozstrzygnięciach dotyczących kwestii podatkowych stosowana jest, co do każdego realizowanego zagadnienia zasada istotności każdego zdarzenia, zasada dbałości i przejrzystości ujęcia każdego zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych oraz zasada ostrożności w odniesieniu do ewentualnych ryzyk podatkowych. Spółka korzysta z oprogramowań komputerowych, które wspomagają nie tylko funkcję ewidencyjną zdarzeń gospodarczych, ale również kontrolną i tym samym umożliwiają użytkownikom prawidłowo i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego w zakresie należytej staranności .

Przed nawiązaniem współpracy z nowymi kontrahentami ,  sprawdzana jest ich wiarygodność dla potrzeb podatku VAT oraz posiadania zgłoszonego w sposób właściwy rachunku bankowego w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów .

Dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze zgodnie z obowiązującą w Spółce  procedurą obiegu dokumentów księgowych podlegają kontroli merytorycznej, rachunkowej, podatkowej i finansowej na każdym kolejnym etapie ich przetwarzania .

Realizacja płatności przelewów bankowych odbywa się według ściśle określonych we współpracy z bankami uprawnień, co pozwala zapewnić właściwą kontrolę nad stosowaniem odpowiedniego rodzaju płatności (split payment) i właściwego wydatkowania środków.

 

3. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

Spółka w roku 2021 nie podejmowała dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i nie zawarła umowy o współdziałanie wynikającej z art. 20 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa.

 

4. Informacja o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt. 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

– podatek dochodowy od osób prawnych,

– podatek dochodowy od osób fizycznych,

– podatek od towarów i usług,

– podatek od nieruchomości,

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach

ustawowych.

W roku 2021 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej .

 

5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych.

 

Spółka w roku 2021 nie dokonała transakcji z podmiotem powiązanym , których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2021.

W roku 2021 Spółka nie podejmowała i nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

 

6. Informacja o ilości  złożonych zapytań o interpretacje i informacje stawkowe organów podatkowych

 

W roku 2021 Spółka nie  występowała z wnioskami o wydanie:

– ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

– interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

– wiążącej informacji stawkowej , o której mowa w art.42a Ustawy o VAT,

– wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

 

7. Informacja o dokonywanych rozliczeniach podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

W  roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.