19th Ave New York, NY 95822, USA

OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY TOWARÓW
I/LUB USŁUG
BALTIMA spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 – (K.c.).

§ 2.OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez BALTIMA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: Aleja Zwycięstwa 245, 81-525 Gdynia, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130855, posiadająca numer REGON: 190474822, NIP:5861021360 (Sprzedający) z kontrahentami (Kupujący) zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

§ 3.Kupujący przed złożeniem zamówienia winien dostarczyć Sprzedającemu kopie dokumentów potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy KRS lub wyciąg z CEDIG, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, a także powiadomić o wszelkich zmianach.

§ 4.Sprzedaż towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu K.c., w związku z czym OWH nie mają zastosowania do konsumentów.

§ 5.OWH są dostępne na witrynie internetowej www.baltima.com.pl i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.

§ 6.Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia i przyjęcie dostarczonego towaru i/lub usługi oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.

§ 7.W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym i OWH zostały przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w art. 1 § 6 OWH przyjmuje się, że będą one stosowane w ciągu całego czasu pozostawania w stałych stosunkach handlowych przez strony.

§ 8.Towary będące przedmiotem sprzedaży to w szczególności sery i przetwory mleczne Szczegółowe przeznaczenie i specyfikacja towaru wskazana jest w treści umowy z Kupującym.

§ 9.Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego towaru i/lub usługi dla zamierzonego przez siebie zastosowania.

§ 10.Znak słowno-graficzny „Baltima” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sprzedającego, a Kupujący upoważniony jest do używania tego znaku w sposób zgodny z prawem. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku towarowego umieszczonego na towarze zakupionym od Sprzedającego, o ile umowa ze Sprzedającym nie stanowi inaczej.

§ 11.Artykuły sprzedawane przez Sprzedającego będą spełniały wszelkie wskazane przez Kupującego w Umowie wymogi, uzyskają wymagane przez Kupującego w umowie atesty. Kupujący odpowiada za możliwość ich wprowadzenia do obrotu. Podstawą oceny sprzedawanych artykułów będzie specyfikacja zawarta w umowie.

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY
§ 1.Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c.

§ 2.Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy bądź w trybie złożenia, przyjęcia i uzgodnienia oferty, o których mowa w art. 2 § 4 – § 9 OWH.

§ 3.Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy obowiązuje od dnia podpisania umowy bądź od innego terminu wskazanego w tej umowie przez strony.

§ 4.Zawarcie umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie oferty wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył Sprzedającemu w formie pisemnej – faxem lub pocztą elektroniczną zamówienie określające: Rodzaj towaru, Ilość zamawianego towaru, Cenę jednostkową i łączną, netto i brutto, Warunki dostawy, Termin odbioru towaru, Miejsce odbioru towaru, Opakowanie towaru, Warunki płatności, Oznakowanie.

Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
Zapisy art. 9 § 2 OWH stosuje się odpowiednio.

§ 5.Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania Sprzedającego, pisemnie – faxem lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności terminu dostawy towaru i/lub wykonaniu usługi oraz ceny. Zapisy art. 9 § 2 OWH stosuje się odpowiednio.

§ 6.Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.

§ 7.Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w § 4 i § 5.

§ 8.Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 7.

§ 9.W przypadku wskazanym w art. 6 § 4 do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zawierającego aktualną cenę zamówionego towaru i/lub usługi.

§ 10.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.

§ 11.Kupujący nie może dokonać bez pisemnej zgody Sprzedającego cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 1.Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.

§ 2.Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Tego rodzaju zmiana może nastąpić jedynie ze strony Sprzedającego w wyniku wyjątkowych okoliczności.

ART. 4. DOSTAWA, OPAKOWANIA, ODBIÓR TOWARU
§ 1.Odbiór towaru następuje w magazynie wskazanym przez Sprzedającego, na koszt i ryzyko Kupującego, o ile zapisy indywidualnie wynegocjowanej umowy nie stanowią inaczej.

§ 2.W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany. Koszt przewozu pokrywa Kupujący.

§ 3.Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez niego wskazanemu.

§ 4.Przyjmuje się, że usługa ta jest wykonywana z chwilą podpisania przez Kupującego dokumentu jej przekazania.

§ 5.Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i/lub usługę. Nieodebranie lub opóźnienie w odbiorze towaru i/lub usługi nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny za towar oraz pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu/z opóźnienia kosztów i strat.

§ 6.Sprzedaż Towaru następuje w opakowaniach i z oznaczeniami zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.W szczególnych sytuacjach, na mocy zapisów umowy możliwa jest sprzedaż w opakowaniach i z oznaczeniami w formie ustalonej przez obie strony w treści umowy. Koszty niestandardowych opakowań i/lub oznaczeń ponosi Kupujący, chyba że umowa stanowi inaczej.

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
§ 1.Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wskazaną w zapisie dotyczącym INCOTERMS 2010 zawartą w umowie.

§ 2.Kupujący zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z towarem i zawarcie na własny koszt umowy jego pełnego ubezpieczenia na wypadek pożaru zalania, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

§ 3.Kupujący nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

§ 4.Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

ART. 6. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 1.Sprzedaż towarów i/lub usług następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru i/lub usługi objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.

§ 2.Wskazane w cenniku lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia, chyba, że strony pisemnie uzgodnią co innego.

§ 3.Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto. Kupujący ponosi koszty i ryzyko związane z wyborem przewoźnika.

§ 4.Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane na fakturze w terminie wskazanym w umowie. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.

§ 5.Obowiązują terminy i inne warunki płatności uzgodnione w trybie art. 2 OWH.

§ 6.Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

§ 7.W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i wstrzymać dostawę towaru i/lub świadczenie usług do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki ustawowe liczone za okres opóźnienia w zapłacie.

§ 8.Wyłącza się możliwość dokonywania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów.

§ 9.Należności (wpływy) wynikające z niniejszego kontraktu są ubezpieczone przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. lub inną firmę ubezpieczeniową. W przypadku nie przyznania lub redukcji przyznanego limitu przez firmę ubezpieczeniową Coface, Sprzedającemu (Baltima) przysługuje prawo odstąpienia od umowy i wycofania się z dostawy bez ponoszenia skutków takiej decyzji

ART. 7. RĘKOJMIA, REKLAMACJE
§ 1.Rękojmia zostaje wyłączona.

§ 2.Wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać do Sprzedającego na piśmie.

§ 3.W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

a)dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;

b)dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.

§ 4.W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

§ 5.Reklamacje dotyczące wad jakościowych niemożliwych do stwierdzenia podczas dostawy, Kupujący zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później niż 10 dni od daty otrzymania towaru, załączając próbkę (na życzenie Sprzedającego) oraz wyniki badań laboratoryjnych reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm jakościowych.

§ 6.Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

§ 7.W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedającego jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.

§ 8.Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

§ 9.W przypadku braku porozumienia Sprzedający zleci próbobranie i analizę towaru niezależnej firmie kontrolnej SGS Polska lub właściwemu oddziałowi w danym państwie lub innemu niezależnemu podmiotowi kontrolującemu jakość towaru, zaakceptowanemu przez wszystkie Strony. Wyniki powyższego badania uznaje się za ostateczne. Koszt ewentualnego badania ponosi strona przegrywająca.

§ 10.W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający, stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania – według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze. Sprzedający i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

§ 11.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

§ 12.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za wadę towaru w przypadku jego nieprawidłowego zastosowania, jeżeli czynności te Kupujący wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego nabywcę towaru.

§ 13.Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący zrzeka się prawa potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu zgłoszonych roszczeń reklamacyjnych.

ART. 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 1.Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

§ 2.Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3.Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który wywołał szkodę – uwidocznionej na fakturze Sprzedającego. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

§ 4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieodpowiedniego przechowywania towaru przez Kupującego, przede wszystkim sprzecznego z zaleceniami przechowywania towaru.

§ 5.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.

§ 6.Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.

§ 7.W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Sprzedającemu z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z towarem i/lub usług, wówczas Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Sprzedającego, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Sprzedającego w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§ 8.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie za Kupującego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

ART. 9. KORESPONDENCJA – ADRES
§ 1.Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§ 2.Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: : adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

ART. 10. KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA
§ 1.Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.

§ 2.Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Sprzedającego, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.

§ 3.Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych przez aktualnych i przyszłych pracowników, współpracowników, wspólników, jak również po ustaniu stosunku pracy (zakończeniu współpracy z Kupującym).

§ 4.Niezależnie od powyższego, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem, jak również do zapobieżenia dalszym naruszeniom Informacji poufnych.

§ 5.Kupujący zobowiązuje się do:

a)wykorzystywania Informacji poufnych jedynie w sposób zgodny z OWH;

b)zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, nie ujawniania, ani nie przekazywania ich osobom trzecim;

c)podejmowania wszelkich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Informacji poufnych;

§ 6.Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku gdy:

a)Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH;

b)Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co zostanie wykazane ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;

c)obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;

d)Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.

§ 7.Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

ART. 11. SIŁA WYŻSZA
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

ART. 12. DANE OSOBOWE
§ 1.Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu swoich danych osobowych i przetwarzanie ich jedynie dla celów związanych ze stosunkami prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych.

§ 2.Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3.Sprzedający nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego innym podmiotom. Dane te mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 4.Jeśli dane osobowe Kupującego pochodzą nie od Kupującego, ma on prawo:

a)wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na ewentualną jego szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego;

b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych – Sprzedający nie będzie przetwarzał tych danych osobowych, w celach marketingowych ani przekazywał ich innemu administratorowi danych.

ART. 13. KLAUZULA SALWATORYJNA
§ 1.Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

§ 2.Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

ART. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.baltima.com.pl

§ 2.W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 3.OWH pozostają w zgodzie z międzynarodowymi normami, zwłaszcza warunkami MPC, z wyjątkami wskazanymi w OWH.

§ 4.Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego. Przepisów o arbitrażu MPC nie stosuje się.

§ 5.Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Kupujący nie jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język angielski.

§ 6.Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją w języku polskim a angielskim, wersja w języku polskim jest wersją wiążącą.