19th Ave New York, NY 95822, USA

Informacja ogólna RODO

1.   Dane administratora danych

BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: adres e-mail: office@baltima.com.pl, adres: Aleja Zwycięstwa 245, 81-525 Gdynia. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia
i wykonania Umowy.

2.   Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

a)   w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b)   w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku
z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)   w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)   w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)   badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)    za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych
w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

3.   Odbiorcy danych

BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługi prawne. BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:

·       dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
w szczególności podmiotom świadczącym BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługi IT, prawne, księgowe,  obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którymi BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością współpracuje łącząc produkty lub usługi.

 

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.   Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.

5.   Prawa Klienta

Klient ma prawo:

a)   dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b)   ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c)   ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d)   ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e)   przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

6.   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.   Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: office@baltima.com.pl.

8.   Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.